Suomen Rintaradiologit

Suomen Rintaradiologit (SRR) – Finlands Bröstradiologer (FBR) – Breast Radiologists of Finland (BRF)


Yhdistyksen nimi: Suomen Rintaradiologit (SRR) – Finlands Bröstradiologer (FBR) – Breast Radiologists of Finland (BRF), joka toimii Suomen Radiologiyhdistys – Radiologföreningen i Finland ry:n (SRY) jaostona.


Suomen Rintaradiologien tarkoituksena on kehittää ja edistää rintaradiologiaa Suomessa sisältäen sekä kliinisen radiologian että rintasyövän seulontatutkimukset. Yhdistys järjestää alan koulutusta ja edistää rintaradiologian tutkimustyötä Suomessa. Kuvantamistutkimusten laaduntarkkailu ja rintasyövän seulontatutkimusten laadunvalvonta kuuluvat olennaisena osana yhdistyksessä edistettäviin asioihin ja koulutusaiheisiin. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää yhteistyötä diagnostisten ja rintasyöpää hoitavien kliinisten erikoisalojen välillä sekä edistää rintadiagnostikkaa ja alan koulutusta muiden alan suomalaisten yhdistysten kanssa. Yhdistys pitää yhteyttä muiden maiden rintaradiologien kanssa mm. European Society of Breast Imaging (EUSOBI) järjestön kautta. Yhdistys toimii asiantuntijaelimenä vastaten erityisesti Suomen Lääkäriliiton seulontamammografian erityispätevyyskoulutuksesta ja toimii erityispätevyyden tenttien laatijana. Suomen Rintaradiologit toimii lausunnonantajana rintaradiologiaa ja rintasyövän seulontaa koskevissa asioissa. Yhdistys voi jakaa koulutukseen liittyviä apurahoja.


Yhdistykseen voivat liittyä vain SRY:n jäsenet. Yhdistykseen voivat kuulua kaikki rintaradiologiasta kiinnostuneet radiologian erikoislääkärit, radiologiaan erikoistuvat lääkärit sekä radiologian alalla työskentelevät fyysikot.  Radiologian parissa työskentelevät yritykset ja yhteisöt voivat olla kannatusjäseninä. Liittyminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu ilmoittautumalla yhdistyksen sihteerille tai SRY:n sihteerille. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta hallitukselle.


Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi rintaradiologian alalla ansioituneita henkilöitä.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus julkaisee kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää yhdistyksen kotisivuilla, jotka ovat Suomen Radiologiyhdistys ry:n web-sivustojen yhteydessä. Kokouskutsussa ilmoitetaan vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.

 Vuosikokouksen ohjelmassa ovat seuraavat asiat:
1. Valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja 5-7 muuta jäsentä. Tarvittaessa hallitusta voidaan täydentää valintakokousten välisessä vuosikokouksessa.
2. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu.
3. Esitellään yhdistyksen vuosikertomus vuosikokoukseen mennessä toteutuneesta toiminnasta sekä yhdistyksen taloustilanne. Vuosikertomus julkaistaan toimintavuotta seuraavan vuoden alussa yhdistyksen kotisivuilla.
4. Päätetään alkavan kauden toimintasuunnitelmasta.
5. Mahdolliset muut esille tulleet asiat.


Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja sen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja varainhoitajan. Jäsenluettelon ylläpidosta vastaa sihteeri.
Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 3 jäsentä on paikalla. Hallitus voi pitää kokouksen myös puhelin- tai sähköpostineuvotteluna.  Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Työvaliokunta valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri yhdessä varainhoitajan kanssa.


Yhdistyksellä ei ole itsenäistä taloutta eikä kirjanpitoa, vaan se toimii Suomen Radiologiyhdistys ry:n alaisena kustannuspaikkana. Se voi kuitenkin päättää vapaasti omien varojensa käytöstä yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin. Kirjanpidosta vastaa Suomen Radiologiyhdistys ry, joka perustaa omaan kirjanpitoonsa tarvittavat tilit. Tilintarkastajina toimivat SRY:n tilintarkastajat.


Äänestys yhdistyksen kokouksissa tapahtuu avoimena mikäli ei vähintään kaksi jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan asia henkilövaaleissa arpomalla kahden eniten ääniä saaneen kesken. Muissa asioissa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Mikäli kyseessä on yhdistyksen lakkauttaminen, vaaditaan 2/3 enemmistö lakkauttamisen puolesta.

10§ 
Mikäli yhdistys lakkautetaan, siirtyvät sen mahdolliset varat ja asiakirjat Suomen Radiologiyhdistys ry:lle.